Direct reserveren? 06-48552021

Algemene Voorwaarden

 VERHUURVOORWAARDEN ULTRA FUN

(hierna te noemen:” Verhuurder”)

 

 1 Verhuurvoorwaarden; algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met verhuurder aangegane huurovereenkomsten. Voorwaarden van de huurder gelden niet dan voor zover schriftelijk anders is overeengekomen. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk na door verhuurder verleende schriftelijke toestemming.

 

2 Huurprijzen
Alle op prijslijsten en offertes genoemde prijzen, gelden per stuk, per dag, inclusief btw.

 

3 Afhalen gehuurde goederen
In overleg kan op de hiervoor bedoelde dagen en tijdstippen ook in overleg een dag van tevoren worden afgehaald. Ultra Fun rekent dan geen extra kosten.

 

4 Legitimatie
Bij het huren van de goederen dient men een geldig legitimatiebewijs te overleggen.

 

5 Waarborgsom
Aan huurder kan een waarborgsom gevraagd worden. De hoogte van de waarborgsom is in overeenstemming met de waarde van het gehuurde. De waarborgsom is geen voorschot op de huur en wordt pas aan de huurder geretourneerd, op het moment dat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

 

6 Aanvang huurperiode
De huur gaat in: – bij bezorging: op het moment van aflevering van de gehuurde goederen door verhuurder op de overeengekomen plaats. – bij afhalen: op moment van in ontvangst nemen van de goederen door huurder.

 

7 Einde huurperiode
De huur eindigt: – op het moment van in ontvangst nemen van de goederen door verhuurder. De huurder is verplicht de gehuurde goederen terug te bezorgen bij verhuurder op de overeengekomen datum, tenzij nadrukkelijk is overeengekomen dat de goederen door verhuurder worden opgehaald.

 

8 Annulering
Bij annuleren van (een deel van) een door de huurder geplaatste order, is de huurder kosten verschuldigd: – 1 week of minder 50%; – op de dag van ingang huurperiode 100% van het totale huurbedrag.

 

9 Wederverhuur
Huurder mag de gehuurde goederen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder onderverhuren, wederverhuren of anderszins in gebruik geven aan derden.

 

10 Verzekering, belasting, vergunningen
Gedurende de gehele huurperiode dient de huurder het gehuurde, indien dit door de aard van het gehuurde noodzakelijk is, te verzekeren tegen brand, diefstal, lekkage, stormschade e.d. Huurder dient zorg te dragen voor de eventueel benodigde vergunningen om het gehuurde te plaatsen en te gebruiken. Deze vergunningen dienen aanwezig te zijn op het moment van aflevering van het gehuurde. Alle lasten, belastingen, boetes e.d. voortvloeiend uit het gebruik van het gehuurde zijn voor rekening van de huurder.

 

11 Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de verhuurovereenkomst en die leiden tot een niet behoorlijke levering door verhuurder als gevolg van onder meer stormachtig weer, transportvertragingen, geen of onvolledige aflevering door wederpartijen van verhuurder, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, bovenmatig ziekteverzuim van personeel etc. In geval van een overmachtssituatie worden de leverings- en andere verplichtingen van verhuurder opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan 3 maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

12 Afwijking
Verhuurder houdt zich het recht voor om bestelde goederen te vervangen door gelijksoortige goederen.

 

 13 Risico transport
Huurder draagt tijdens het transport door hemzelf of derden het risico van verlies of beschadiging van het gehuurde.

 

14 Controle
Huurder dient bij in ontvangst nemen van het gehuurde, de goederen te controleren op eventuele manco’s, gebreken en aantallen. Huurder tekent bij in ontvangst name van de goederen ervoor deze conform opdracht en zonder breuk in goede staat te hebben ontvangen. Afwijkingen dienen terstond aan verhuurder gemeld te worden. Reclames na ingebruikname van het gehuurde kunnen niet in behandeling worden genomen.

 

15 Teruggave goederen
de goederen retour zijn in het magazijn van verhuurder worden ze gecontroleerd en geteld. Deze telling is bindend. Bij breuk of vermissing wordt aan huurder de vervangingswaarde in rekening gebracht. Indien de vermiste goederen alsnog binnen 14 dagen worden terugbezorgd, wordt de berekende vervangingswaarde gecrediteerd onder aftrek van de huurprijs geldende voor de dagen dat het gehuurde te laat is terugbezorgd.

 

16 Schoonmaakkosten
Alle goederen dienen schoon, in de oorspronkelijke staat, gesorteerd geretourneerd te worden, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Indien goederen vuil terugkomen, worden er schoonmaakkosten aan huurder in rekening gebracht. Deze kosten zijn op aanvraag. De verantwoordelijkheid om deze kosten op te vragen ligt bij de huurder.

 

17 Aansprakelijkheid tijdens huurperiode
Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade en/of letsel ontstaan door het gebruik van de gehuurde materialen, tussen het moment van afhalen/bezorgen en het moment van terugbezorgen/ophalen. De huurder vrijwaart verhuurder van alle aanspraken die derden i.v.m. het gehuurde jegens verhuurder mochten doen gelden.

 

17a Springkussens
De huurder zorgt ervoor dat alle gehuurde materialen nooit onbeheerd achter gelaten worden. De huurder zorgt ervoor dat er tijdens het gebruik altijd een volwassen toezichthouder/begeleider aanwezig is. Bij harde wind, regen en/of andere slechte weersomstandigheden dient de huurder de materialen onmiddellijk op te ruimen. Het is ten strengste verboden om op zijwanden/daken/e.d. van onze materialen te klimmen.

 

18 Aansprakelijk voor schade, verlies e.d.
 
Huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging of op andere wijze verloren gaan van het gehuurde goed gedurende de gehele huurperiode en zal het gehuurde, onderdelen of toebehoren tegen vervangingswaarde (inclusief eventuele demontage- en montagekosten) aan verhuurder dienen te vergoeden. Indien reparatie of reiniging mogelijk is, is huurder gehouden deze kosten te vergoeden aan verhuurder. Huurder dient het gehuurde te beschermen tegen weersinvloeden. Schade door vocht is derhalve voor rekening huurder. Huurder zal geen veranderingen aanbrengen in of aan de gehuurde goederen. Het beplakken, beschilderen of anderszins bewerken van het goed is niet toegestaan. De hieruit voortvloeiende schade is voor rekening van huurder.

 

19 Betaling
Betaling dient contant of per rekening te geschieden bij het ter beschikking stellen van de goeden, tenzij anders is overeengekomen. Betaling op rekening is mogelijk indien hier afspraken over zijn gemaakt door verhuurder en huurder. Bij betaling op rekening dient het bedrag zonder verrekening of opschorting te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien huurder niet tijdig betaalt, treedt hij van rechtswege in verzuim en is huurder een vertragingsrente verschuldigd van 1,5 % per maand dat huurder in verzuim is. Voor de berekening van de rente geldt een deel van de maand als hele maand. In geval betaling uitblijft, wordt aanspraak gemaakt op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, berekend conform de methode die gebruikelijk is in de incassopraktijk.